За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 778 871,58 лв

Регистрационен номер: 58301-67-487

Име на бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани"

Година на приключване на проекта: 2012

Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 324 000,00 лв

Регистрационен номер: DIR-59318-2-3

Име на бенефициент: Дирекция „Национална служба за защита на природата”

Година на приключване на проекта: 2014

Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 173 070,00 лв

Регистрационен номер: DIR-59318-3-4

Име на бенефициент: Дирекция „Национална служба за защита на природата”

Година на приключване на проекта: 2013

Актуализиране на План за управление на Национален парк "Централен Балкан"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 362 434,55 лв

Регистрационен номер: 593212-1-8

Име на бенефициент: Дирекция Национален парк "Централен Балкан"

Година на приключване на проекта: 2014

Актуализиране на План за управление на Национален парк "Рила"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 5 628 467,56 лв

Регистрационен номер: 59329-1-7

Име на бенефициент: Дирекция Национален парк "Рила"

Година на приключване на проекта: 2012

"Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и поддържани резервати ) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 578 832,00 лв

Регистрационен номер: 58301-75-495

Име на бенефициент: Българска фондация Биоразнообразие

Година на приключване на проекта: 2012

Техническо обезпечаване на оперативните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 97 666 910,33 лв

Регистрационен номер: DIR-51233004-1-194

Име на бенефициент: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”

Година на приключване на проекта: 2015

Транспортно-техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 7 514 161,59 лв

Регистрационен номер: DIR-51233232-1-174

Име на бенефициент: Дирекция „Национална служба за защита на природата”

Година на приключване на проекта: 2014

"Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в ПП "Сините камъни"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 744 944,80 лв

Регистрационен номер: 5103020-15-658

Име на бенефициент: ДПП Сините камъни

Година на приключване на проекта: 2015

"Природен парк Шуменско плато - европейски парк за бъдещето"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 694 910,00 лв

Регистрационен номер: 5103020-17-660

Име на бенефициент: ДПП Шуменско плато

Година на приключване на проекта: 2015