За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

„ВО_ПП „Златни пясъци“ – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк „Златни пясъци“

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 405 345,45 лв

Регистрационен номер: 5103020-19-662

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк „Златни пясъци”

Година на приключване на проекта: 2015

„Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка””

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 610 018,81 лв

Регистрационен номер: 5103020-24-667

Име на бенефициент: ДПП „Българка”

Година на приключване на проекта: 2014

"Опазване на местообитания при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 493 976,80 лв

Регистрационен номер: 5103020-9-652

Име на бенефициент: Дирекция на Природен Парк „Русенски Лом”

Година на приключване на проекта: 2015

"Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в ЗМ "рупите" по миграционния път на птиците, екокоридор "Виа Аристотелис"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 982 518,76 лв

Регистрационен номер: 5103020-16-659

Име на бенефициент: РИОСВ Благоевград

Година на приключване на проекта: 2014

"Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Трилистник" (BG0000289), "Градинска гора" (BG0000255) и защитена местност "Находище на бла

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 659 072,00 лв

Регистрационен номер: 5103020-18-661

Име на бенефициент: РИОСВ Пловдив

Година на приключване на проекта: 2014

"Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ Смолян"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 866 462,40 лв

Регистрационен номер: 5103020-3-646

Име на бенефициент: РИОСВ Смолян

Година на приключване на проекта: 2015

"Опазване, поддържане и възстановяване на крайречни смесени гори от Querqus robur, Ulmus laevis I Fraximus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) покрай големи реки - местообитания 91F0 и 91E0 от Приложение 1 към ЗБР"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 901 989,97 лв

Регистрационен номер: 5103020-1-644

Име на бенефициент: Регионална дирекция по горите - Берковица

Година на приключване на проекта: 2015

"Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 698 339,78 лв

Регистрационен номер: 5103020-30-673

Име на бенефициент: Сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани – Пловдив”

Година на приключване на проекта: 2015

"Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 349 933,59 лв

Регистрационен номер: 5103020-23-666

Име на бенефициент: Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма

Година на приключване на проекта: 2015

"Изграждане на биокоридори и въстановяване на местообитания от Директивата за местообитанията на ЕС на територията на община Тунджа"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 983 053,04 лв

Регистрационен номер: 5103020-13-656

Име на бенефициент: Община Тунджа

Година на приключване на проекта: 2015