За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Възстановяване и опазване на крайречни гори - местообитания от Европейско консервационно значение на територията на община Димитровград"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 664 487,69 лв

Регистрационен номер: 5103020-10-653

Име на бенефициент: Община Димитровград

Година на приключване на проекта: 2015

"Възстановяване и опазване на благоприятното съсътояние на защитени видове в ЗМ "Алдомировско блато" и защитени зони в общините Сливница и Драгоман"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 918 243,80 лв

Регистрационен номер: 5103020-42-685

Име на бенефициент: Община Сливница

Година на приключване на проекта: 2014

"Реинтродукция на Балканската дива коза в Западна Стара планина"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 338 861,60 лв

Регистрационен номер: 5103020-32-675

Име на бенефициент: Община Чупрене

Година на приключване на проекта: 2015

"Опазване и възстановяане на биологичното разнообразие в защитена зона Обнова - Карамандол, BG0000239"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 689 481,96 лв

Регистрационен номер: 5103020-7-650

Име на бенефициент: Община Левски

Година на приключване на проекта: 2015

"Опазване и възстановяване на приоритетни видове и местообитания в НАТУРА 2000 зона Вит и Защитена местност "Коридорите"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 447 389,03 лв

Регистрационен номер: 5103020-12-655

Име на бенефициент: Община Долна Митрополия

Година на приключване на проекта: 2014

"Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 500 908,80 лв

Регистрационен номер: 5103020-36-679

Име на бенефициент: Община Сапарева баня

Година на приключване на проекта: 2014

"Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на р. Лесновска (в района на с. Негован)"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 481 485,30 лв

Регистрационен номер: 5103020-35-678

Име на бенефициент: Столична община

Година на приключване на проекта: 2014

"Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 437 962,69 лв

Регистрационен номер: 5103020-39-682

Име на бенефициент: Българска фондация Биоразнообразие

Година на приключване на проекта: 2015

"Разработване на планове за действие за три критично застрашени растителни видове от флората на България"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 34 760,00 лв

Регистрационен номер: 5103020-29-672

Име на бенефициент: Клуб “Приятели на Природен парк “Врачански Балкан”

Година на приключване на проекта: 2014

"Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002099 "Кочериново" и BG0002101 "Мещица"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 410 989,27 лв

Регистрационен номер: 5113123-2-687

Име на бенефициент: РИОСВ Перник

Година на приключване на проекта: 2014