За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 25 863 637,60 лв

Регистрационен номер: DIR-59318-1-2

Име на бенефициент: Дирекция „Национална служба за защита на природата”

Година на приключване на проекта: 2013

Разработване на План за управление на Природен парк "Българка"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 975 462,00 лв

Регистрационен номер: 593210-1-5

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк „ Българка”

Година на приключване на проекта: 2013

Разработване на План за управление на Природен парк "Беласица"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 161 974,68 лв

Регистрационен номер: 593211-1-6

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк „Беласица”

Година на приключване на проекта: 2015

Възстановяване на местообитания и биологичното разнообразие на територията на природен парк „Българка”

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 836 759,92 лв

Регистрационен номер: 58301-4-424

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк „Българка”

Година на приключване на проекта: 2012

Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Национален парк "Централен Балкан"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 279 486,99 лв

Регистрационен номер: 58301-30-450

Име на бенефициент: Дирекция на Национален парк "Централен Балкан"

Година на приключване на проекта: 2013

Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в Защитена местност “Злато Поле”

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 891 133,16 лв

Регистрационен номер: 58301-36-456

Име на бенефициент: Община Димитровград

Година на приключване на проекта: 2012

Възстановяване и опазване на ЗМ “Лозенски път”- влажнa зона- находищe на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологични ресурси

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 527 784,07 лв

Регистрационен номер: 58301-46-466

Име на бенефициент: Община Свиленград

Година на приключване на проекта: 2012

Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в Поддържан резерват “Сребърна”

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 364 165,50 лв

Регистрационен номер: 58301-19-439

Име на бенефициент: Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе

Година на приключване на проекта: 2013

Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в Национален парк "Централен Балкан"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 657 459,95 лв

Регистрационен номер: 58301-32-452

Име на бенефициент: Дирекция Национален парк "Централен Балкан"

Година на приключване на проекта: 2012

Възстановяване популацията на лалугера като основен елемент за поддържане благоприятния консервационен статус на приоритетни тревни хабитати и популации на хищни птици в Природен парк "Сините камъни"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 470 400,00 лв

Регистрационен номер: 58301-38-458

Име на бенефициент: Дирекция Природен парк „Сините камъни”

Година на приключване на проекта: 2012