За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на проект «Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр. Кубрат и разширение на ПСОВ» за кандитатстване за финансиране по оперативна програма «Околна Среда 2007-2013г.»

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 3 684 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-131-131

Име на бенефициент: Кубрат

Година на приключване на проекта: 2011

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 882 400,00 лв

Регистрационен номер: 58131-132-132

Име на бенефициент: Първомай

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Градина, община Първомай

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 735 369,36 лв

Регистрационен номер: 58131-133-133

Име на бенефициент: Първомай

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр. Якоруда

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 342 800,00 лв

Регистрационен номер: 58131-135-135

Име на бенефициент: Якоруда

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци - гр. Габрово, за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013г.”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 250 344,00 лв

Регистрационен номер: 58131-139-139

Име на бенефициент: Габрово

Година на приключване на проекта: 2011

Проектиране на интегрирана ВиК система и ПСОВ в село Борино, област Смолян

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 799 589,40 лв

Регистрационен номер: 58131-141-141

Име на бенефициент: Борино

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на проект за “Изграждане на ПСОВ, инженерна инфраструктура за отпадни води и реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа за питейна вода в гр. Садово, с. Болярци, с. Чешнегирово и с. Катуница

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 980 000,00 лв

Регистрационен номер: 58131-142-142

Име на бенефициент: Садово

Година на приключване на проекта: 2011

Технически дейности за комплексно водно решение за реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и пречиствателна станция за отпадни води гр. Каспичан, община Каспичан, обл. Шумен

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 430 410,00 лв

Регистрационен номер: 58131-143-143

Име на бенефициент: Каспичан

Година на приключване на проекта: 2011

Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на ВиК мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 705 307,00 лв

Регистрационен номер: 58131-144-144

Име на бенефициент: Костинброд

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация, колектор и ПСОВ - град Белово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 373 176,00 лв

Регистрационен номер: 58131-145-145

Име на бенефициент: Белово

Година на приключване на проекта: 2011