За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Копривщица –актуализация на съществуващите мрежи”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 903 588,00 лв

Регистрационен номер: 58131-180-180

Име на бенефициент: Копривщица

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 476 380,00 лв

Регистрационен номер: 58131-181-181

Име на бенефициент: Пещера

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с. Скутаре

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 264 450,00 лв

Регистрационен номер: 58131-183-183

Име на бенефициент: Марица

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с. Труд

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 292 450,00 лв

Регистрационен номер: 58131-186-186

Име на бенефициент: Марица

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с. Гр. Игнатиево

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 254 500,00 лв

Регистрационен номер: 58131-187-187

Име на бенефициент: Марица

Година на приключване на проекта: 2011

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с. Царацово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 254 500,00 лв

Регистрационен номер: 58131-188-188

Име на бенефициент: Марица

Година на приключване на проекта: 2011

Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 9 582 865,04 лв

Регистрационен номер: 58111-14-205

Име на бенефициент: Главиница

Година на приключване на проекта: 2011

Изграждане на канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща ГПСОВ – Белослав

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 21 127 709,00 лв

Регистрационен номер: 58111-28-219

Име на бенефициент: Белослав

Година на приключване на проекта: 2011

Канализация с. Зимница – гл. клон І от о.т. 176 до брегово заустване – ІІ-ри етап и Пречиствателна станция за отпадни води

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 163 155,00 лв

Регистрационен номер: 58111-12-203

Име на бенефициент: Стралджа

Година на приключване на проекта: 2011

Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в Каварна - Изграждане на главен колектор VI и прилежащата канализационна мрежа

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 8 196 187,00 лв

Регистрационен номер: 58111-37-228

Име на бенефициент: Каварна

Година на приключване на проекта: 2012