За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

30.12.2010

ПЕТ ОБЩИНИ ПОДАДОХА ПРОЕКТИ ЗА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА

Днес, 30 декември 2010 г., общо пет общини внесоха проектите си за изграждане на водна инфраструктура по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж. Това са Трявна, Столична община, Тервел, Козлодуй и Кнежа. Техните предложения ще бъдат разгледани и оценени от специално назначена за целта експертна работна група до края на м. март 2011 г. След получаване на положителна оценка ще бъдат подписани договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общините, които не успяха да подготвят и подадат за оценка проектите си през 2010 г., могат да направят това от 20-то число до края на всеки календарен месец през следващата година. Крайният срок за подаване на проектни предложения за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж. е 20.02.2012 г.

Процедурата беше обявена в края на юни тази година, като по нея се отпускат 600 млн. лева за изграждане, рехабилитация и модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), изграждане, рехабилитация, реконструкция и модернизация на канализационни мрежи и на водоснабдителни мрежи там, където трасето им съвпада с това на канализацията.

Изпълнението на проекти по тази процедура ще допринесе в значителна степен за постигане на съответствие с екологичното законодателство на Европейския съюз, а именно Директива 91/271/ЕИО, посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води от агломерации с над 10 000 е.ж. Същевременно неоспорим ще е и социално-икономическият ефект на инвестицията - ще се създадат работни места, ще се открият нови възможности пред бизнеса в качеството му на изпълнител на проектите, ще се повиши броят на населението, обслужвано от канализационна система и инфраструктура за питейни води.