За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

17.12.2010

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП “ОКОЛНА СРЕДА” ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В СЕКТОР БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Управляващият орган на ОП "Околна среда" проведе информационни дни за потенциални бенефициенти по процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" и процедура "Разработване на
планове за управление на защитени зони за опазване на дивите птици, които не се припокриват със защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна", която предстои да бъде обявена. Информационните дни се проведоха в градовете Враца, Велико Търново, Шумен, Стара Загора, Пловдив и София в периода 1-16 декември 2010 г. Участие взеха представители на всички потенциални кандидати по процедурите: Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), дирекциите на национални и природни паркове, Регионалните дирекции по горите, общини, неправителствени организации. Присъстваха и представители на медиите.

По време на срещите участниците имаха възможност да зададат своите въпроси към експертите от Управляващия орган на оперативната програма. Най-често задаваните въпроси бяха свързани с допустимостта на определени дейности по процедурите, изискванията за допустимост на партньорите, които при необходимост ще се включат в разработването, изпълнението и/или финансирането на проекта, изготвянето на бюджета на проектното предложение, изискванията към екипа за управление на проекта, предвидената схема на плащания по проекти по текущата процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България".

Участниците изразиха удовлетворение от поддържания непрекъснат контакт и получаваната подкрепа от страна на Управляващия орган във връзка с подготовката и реализирането на проекти по програмата. Бяха отправени препоръки към екипа на ОПОС относно ускоряване процеса на верификация на разходите и извършване на плащания по проекти.

Отговорите на въпроси, постъпили по време на информационните дни и по електронна поща ще бъдат публикувани на интернет страницата на ОП "Околна среда" в раздел Въпроси и отговори, сектор Биоразнообразие, както и като приложение към Насоките за кандидатстване. Потенциалните кандидати могат да продължат да задават въпроси на електронната поща на програмата в срока, указан в Насоките.