За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

13.12.2010

УО НА ОПОС ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В СЕКТОР БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Управляващият орган на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” стартира информационни дни по процедурите в сектор „Биоразнообразие”. Те са предназначени за потенциални бенефициенти по процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" и процедура "Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на дивите птици, които не се припокриват със защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна", която предстои да бъде обявена. Потенциални кандидати по процедурите са Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), дирекциите на национални и природни паркове, Регионалните дирекции по горите, общини, нестопански организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Реализацията на процедурите се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Срещите ще се проведат при следния график:
  • 1 декември: гр. Враца в сградата на РИОСВ - Враца, ул. "Екзарх Йосиф" № 81;
  • 2 декември: гр. Велико Търново в сградата на РИОСВ - В. Търново, ул. "Н. Габровски" № 68;
  • 3 декември: гр. Шумен в сградата на РИОСВ - Шумен, ул. "Съединение" № 71;
  • 14 декември: гр. Стара Загора в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. "Стара планина" № 2;
  • 15 декември: гр. Пловдив в сградата на РИОСВ - Пловдив, бул. "Марица" № 122;
  • 16 декември: гр. София в сградата на МОСВ, бул. "Мария Луиза" № 22.
Информационните дни по места ще започват в 10:00 ч. с представяне на процедурите, изискванията за подготовка на проектни предложения, попълване на формуляра за кандидатстване, изготвяне бюджета на проекта, след което участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси към експертите от Управляващия орган на програмата. Въпроси и отговори от информационните дни ще бъдат публикувани на интернет страницата на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".