За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

23.11.2010

ТРИНАЙСЕТ ОБЩИНИ ПОЛУЧИХА ПОКАНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Министерството на околната среда и водите покани общините Бяла (Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Самоков, Никопол, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол да представят проекти за изграждане на системи за управление на отпадъците в тези региони. Общият индикативен размер на безвъзмездната финансова помощ е 219 340 689 лв., от които 186 439 585 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 32 901 104 лв. са от държавния бюджет. Сумата е ориентировъчна и при добре обоснована необходимост тя може да бъде увеличена.

Основните дейности, в които ще може да се инвестира, са свързани с изграждането на първи клетки от депата, претоварни станции, съоръжения за сепариране, компостиране и рециклиране, а също така и осигуряване на техническата инфраструктура към тези обекти. Проектните предложения може да включват една или комбинация от изброените дейности, но трябва да се има предвид, че ОПОС няма да финансира дейности, които имат отношение към събирането и извозването на битовите отпадъци, или по закриването на съществуващи депа.

Тринайсетте общини трябва да представят проектите си за одобрение до 31 август 2011 г., а МОСВ ще излезе със становище до 3 месеца след получаване на документацията.

Към момента по приоритетна ос 2 на ОПОС има сключен договор с община Ботевград за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците, а четири проекта са в процес на оценка - Бургас, Видин и Перник, като проектното предложение на Столичната община е за становище в Европейската комисия.

Заради значимостта си, очакваните проекти от тринайсетте общини са приоритетни в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009 - 2013 г. В нея е записано, че България трябва да изгради общо 57 системи от съоръжения за обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани в страната. Двайсет и три от тези системи ще се финансират от Оперативна програма "Околна среда".