За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

02.11.2009

ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ОТКРИВАНЕТО НА НОВИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Вследствие измененията на законодателството във ВиК сектора и препоръките на Европейската комисия за въвеждане на критерии за икономическа ефективност и ограничителни параметри при подготовката и оценката на проектните предложения, в ход е разработването и одобряването на нов подход за управлението на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места над 2 000 е.ж. и в населени места под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на оперативна програма "Околна среда".

Същевременно, във връзка с приемането на ПМС 209/2009 г., се актуализира одобреният механизъм за управление на приоритетна ос 2 на ОПОС. Тези мерки ще доведат до подобряване на условията и изискванията към проектите и ще допринесат за финансирането на максимално ефективни проекти от гледна точка на разходите и постигнатите ползи за околната среда.

От друга страна, с цел прилагане на принципа на добро финансово управление и гарантиране на ефективно и целесъобразно разходване на средствата, одобрени по вече сключените договори, в момента се извършва преглед на сключените договори за строителство и за техническа помощ по приоритетни оси 1 и 2 на ОПОС. Резултатите от прегледа на договорите е възможно да доведат до промяна на обхвата и параметрите на проектите, както и до налагане на мерки за засилен контрол на изпълнението.

В тази връзка, Управляващият орган на ОПОС препоръчва на бенефициентите временно да преустановят откриването на нови процедури за възлагане на обществени поръчки в изпълнение на договори, финансирани по приоритетни оси 1 и 2 на ОПОС, считано от 30.10.2009 г. В случай, че желаете да обявите нови процедури за обществени поръчки, обръщаме Ви внимание, че съществува риск разходите по тях да не бъдат възстановени. Също така, ако в резултат на прегледа на проекта се установи, че е необходимо обхвата на дейностите да бъде променен процедурите трябва да бъдат прекратени и обявени отново.

В допълнение, бихме желали да Ви информираме, че отдел "Предварителен контрол" в дирекция "ФЕСОС" в МОСВ - Междинно звено на ОПОС, временно ще преустанови осъществяването на предварителен контрол по вече внесените документации за възлагане на обществени поръчки от бенефициенти по приоритетни оси 1 и 2 на ОПОС.

Въпреки гореизложеното, изпълнението на договори, които вече са сключени следва да продължи съгласно заложения в тях график. Последващият контрол по вече сключени договори по ЗОП във връзка с верификацията на плащанията също ще продължи да се осъществява от дирекция "ФЕСОС".

Настоящата мярка е временна и не означава прекратяване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Следва да имате предвид, че срокът на изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ ще бъде удължен със срока на спиране на проекта. След приключване на прегледа на финансираните проекти ще се проведат поетапни срещи с бенефициенти с цел уточняване на конкретните мерки по всеки един от договорите за безвъзмездна финансова помощ. Веднага след постигане на договореност между УО на ОПОС и бенефициента, ще бъдете уведомени за отмяната на тази временна мярка и възобновяване на процеса на сключване на договори.