За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

26.09.2009

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ № 55 /12 МАРТ 2007 Г.

Във връзка с договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", обръщаме внимание на бенефициентите /неправителствени организации/, които не са възложители по смисъла на чл.7 от Закона за обществените поръчки, че е прието Постановление № 207 от 19 август 2009 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз.

Процедурите за избор на изпълнител, които ще бъдат открити от бенефициентите - НПО в изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, след влизането в сила на горепосоченото ПМС следва да бъдат съобразени с видовете процедури и стойностните прагове, предвидени в него.

Постановление № 207 от 19 август 2009 г. за изменение и допълнение на ПМС № 55/2007 г. влиза в сила след обнародването му в Държавен вестник - бр.68 от 25 август 2009 г., с изключение на §3 и §4, т.3 , които влизат в сила от 26.09.2009 г.