За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

16.09.2009

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 НА ОПОС


Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с издадени заповеди и сключените договори по процедури BG161PO005/09/3.1/01/08 "Развитие на мрежата НАТУРА 2000" и BG161PO005/08/3.0/01/05 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." изразява следното становище:

Поради задължителните изисквания за контрол на изпълнението и наблюдение на напредъка по проекта от страна на бенефициента и с оглед съответствие с разпоредбите на чл.11, ал. 4 от ПМС 249 от 17.10.2007 г., по силата на който задълженията и възнагражденията на лицата се определят с вътрешен акт на ръководителя на съответната администрация, не е допустимо директорите на дирекции, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, да бъдат същевременно и ръководители на проекти по приоритетна ос 3 на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." - "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие".