За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

15.07.2009

ВАЖНО - ОБЩИНИ С ПРОЕКТИ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДЕПА


Във връзка със съобщение относно възможността за подаване на готови проекти от общински администрации за закриване на общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания, Управляващият орган уточнява, че към момента все още няма обявена процедура за набиране на проекти. Проектни предложения ще се приемат едва след официално обявяване на такава процедура, информация за което ще бъде публикувана на страницата на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." - www.ope.moew.government.bg. Обявление ще има и в поне един национален ежедневник, както и на Единния портал за управление на еврофондовете - www.eufunds.bg.

Съобщението е по повод инициативата на УО на ОПОС да получи актуална информация във връзка с проектната готовност на потенциалните бенефициенти (предвиждани дейности, индикативна стойност и готовност с процедури по ЗОП/НВМОП по проекти за закриване на общински депа). Управляващият орган приканва общините да изпращат тази информация на електронната поща на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.": ope@moew.government.bg.

В Индикативната годишна работна програма бе предвидено процедурата по Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за закриване на общински депа, които не отговарят на изискванията да бъде обявена през месец май 2009 г., а процедурата за закриване на общински депа - през месец септември 2009 г. Забавянето на първата процедура се дължи на необходимостта от иницииране на законодателни изменения във връзка с включване на "закриването и рекултивацията на депата" като категория строежи по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.