За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

09.11.2017

В ИЗПЪЛНЕНИЕ СА 46 ДОГОВОРА ЗА 22,7% ОТ РЕСУРСА НА ОПОС 2014-2020

Към момента по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) са обявени 29 процедури на стойност над 1,64 млрд. лв. (над 47% от ресурса на програмата). В изпълнение са 46 договора за безвъзмездно финансиране на обща стойност 786 млн. лв., които представляват 22,7% от бюджета на ОПОС.

От началото на програмния период на бенефициентите на програмата са изплатени над 157 млн. лв. (4,54% от ресурса на ОПОС). Изплатените суми съответстват на планираните суми и се извършват в срок, като стриктно се следи да не се допуска забавяне при възстановяването на извършените от бенефициентите разходи.

2018 г. е периодът, в който трябва да бъдат изпълнени междинните цели на индикаторите. Условие за реализацията на ОПОС през този програмен период е фокусът първо върху постигането на конкретни резултати и след това върху усвояването.

Предизвикателство е кандидатстването за финансиране с проекти, които не отговарят на изискванията на насоките за кандидатстване и неприключили процедури по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), поради което процесът на тяхната оценка се удължава. За преодоляване на този проблем, Управляващият орган (УО) регулярно организира с всеки един бенефициент по отделно консултации и следи непрекъснато подготовката на проектните предложения. При необходимост, дава допълнителни разяснения и съдейства за осигуряване на комуникация с други администрации и институции.

При изпълнението на вече сключени административни договори за безвъзмездна помощ, основният проблем, който се наблюдава е обжалването на процедурите за избор на изпълнител или тяхното прекратяване, което забавя изпълнението на проектите. Сроковете за обжалване се вземат предвид при прогнозите, които УО на ОПОС прави във връзка с усвояването на средствата от европейските фондове, но е необходимо още на най-ранен етап, още дори преди сключване на договора за безвъзмездна помощ, бенефициентите да започнат процедурите за избор на изпълнител, с което ще се подпомогне и постигането на целите на Програмата.

Всяко забавяне при договарянето на безвъзмездна помощ и/или при сключването на договори с изпълнители има негативен ефект върху финансовото и физическото изпълнение на програмата и постигането на целите ѝ.

В тази връзка Управляващият орган е в тясна връзка с бенефициентите още преди отправянето на покана. Наложена добра практика в работата с общините са и обучителните семинари за определяне и налагане на финансови корекции, инициирани от УО на ОПОС. Предприетите от Управляващия орган мерки ще минимизират риска от допускане на грешки при провеждане на обществените поръчки, което в последствие ще спомогне за безпроблемното изпълнение на проектите и успешното усвояване на средствата.

Архив