За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

04.09.2018

ЗАПОЧВА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ВИДОВЕ И МЕСТООБИТАНИЯ В ПП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата „Натура 2000“, които попадат в природен парк „Златни пясъци“.

С изпълнението на проекта ще се извършат дейности за опазване на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) и Дългоух нощник (Myotis bechsteinii). Ще се подобри състоянието на приоритетни видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Батова”. В обхвата на проекта е подобряване природозащитното състояние на Крайречни смесени гори, Панонски гори, Естествени еутрофни езера, и др. Общо 32 вида и 4 местообитания ще бъдат подкрепени с цел възстановяване и поддържане на благоприятен природозащитен статус. Проектът предвижда дейности за повишаване информираността на посетителите на природен парк „Златни пясъци“ за консервационно значимите местообитания, растителните и животински видове.

Общата инвестиция е 107 хил. лв. и е осигурена от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Архив