За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

26.09.2018

ОБЯВЕНИ СА 99% ОТ РЕСУРСА НА ОПОС

„Обявени са 99% от ресурса на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Изпълняват се 88 договора на стойност 38% от бюджета на ОПОС“. Това каза Валерия Калчева, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ на Осмия дискусионен форум „Строителството през 2019 година – перспективи и предизвикателства“. Събитието се организира от Камарата на строителите в България и в. „Строител“.

„Наблюдава се изоставане на изплатените на бенефициентите средства спрямо договорените. Това се дължи главно на спецификата на изпълняваните проекти – сложни, тежки и многокомпонентни инвестиционни проекти. От важно значение е, че те зависят от провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки, голяма част от които са обект на продължителни обжалвания“, обясни Валерия Калчева. В тази връзка бяха одобрени стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки в сектор „Води“, които да служат на бенефициентите при подготовка на бъдещи инвестиции. Документите са разработени в партньорство с Камара на строителите в България.

По Приоритетна ос 1 „Води“ се реализират 15 проекта на стойност над 605 млн. лв. По ос „Отпадъци“ се изпълняват 23 проекта основно за изграждане на компостиращи и сепариращи инсталации на обща стойност 122 млн. лв. 18 са проектите в процес на оценка, в това число и третата фаза на интегрирания проект на Столична община за управление на отпадъците. По Приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ има два проекта за превенция и противодействие на свлачищните процеси в процес на изпълнение и осем, които са в оценка. Процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ е с краен срок за кандидатстване 1 октомври 2018 г. Бенефициенти са общини. Ресурсът се предоставя за подобряване техническото състояние на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения. В зависимост от качеството на подадените проекти, се очаква изпълнението на тази процедура да стартира около средата на следващата година.

Процедурата с най-голям ресурс е за изграждане на ВиК инфраструктура. Крайният срок за подаване на проекти е 23 април 2019 г. Бенефициенти са 14 ВиК оператора, които предоставят услуги в 14 консолидирани обособени територии. Целта на процедурата е постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 екв.ж. за консолидирани райони на ВиК оператори с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Процедурата е насочена към изграждане на канализационни и водопроводни мрежи, изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за отпадни води, доставка на съоръжения и оборудване, необходими за функционирането на обектите.

Предстои обявяването на процедура Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“ за шест новоконсолидирани райони, обслужвани от един ВиК оператор - София област, Габрово, Велико Търново, Хасково, Търговище, Плевен.

 

Архив