За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

31.07.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ПОДПИШЕ ДОГОВОР ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. БАНСКО

Минисътърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Банско ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Стойността на проекта е 89,5 млн. лева и се финансира от Оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013». Подписването ще се състои на 1 август 2012 г., от 13.30 часа, в сградата на община Банско.

По проект е предвидено строителство на нова пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 30 хил. еквивалент жители. Ще бъде изградена общо 27 км. канализационна мрежа и 14 км. водоснабдителна мрежа. Очаква се намаляване загубите на вода, които са около 42% и подобряване на качеството питейната вода. Ще се повиши делът на населението, включено към канализационната система на общината.

Към настоящия момент на територията на гр. Банско не е построена пречиствателна станция за отпадъчни води. Чрез изграждане на необходимата базова инфраструктура за отвеждане и третиране на отпадъчните води ще се намали и заустването им в р. Глазне и съответно в речния басейн на р. Места.
.
Същият ден, от 14.30 часа, в сградата на дирекцията на Национален парк „Пирин” в Банско, министър Караджова ще открие лятно екоучилище на тема „Мислим за водите на Пирин”. Програмата предвижда почистване на територии и водни обекти, определяне и маркиране на защитени видове, туристически походи на територията на парка, информационни кампании и включване на посетителите на НП „Пирин” в природозащитни дейности. В екоучилището ще вземат участие ученици и преподаватели от 10 учебни заведения от страната – членове на Младежкия воден парламент, както и експерти от Басейновите дирекции и Национален парк „Пирин”. Екоучилището е финансирано от ПУДООС по проект на тема „Обичам природата – и аз участвам”.

Архив