За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-3.001 „Развитие на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за управление на НПРД“

Дата на обявяване: 30 октомври 2015
Крайна дата за подаване на документи: 30 ноември 2015

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за управление на НПРД“ за представяне на проектно предложение.

Конкретен бенефициент по настоящата процедура е дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите.

Целта на процедурата е разработване и съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД). Очакваните резултати по процедурата са национално съгласуван и подготвен за внасяне в Министерски съвет подход за установяване на ефективна структура за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000, както и национален подход за изготвяне на планове за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Допустими дейности по процедурата са изготвяне на анализи, проучвания, оценки на настоящата ситуация при управлението на мрежата Натура 2000 и НПРД, както и изготвяне на предложения за подходи при управлението на защитените зони и НПРД при осигурено участие на заинтересованите страни в процеса.

Максималният размер  на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 980 000 лв. (деветстотин и осемдесет хиляди лева).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 30.11.2015 г.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за представяне на проектно предложение по процедурата

Насоки за кандидатстване

Заповед за одобряване на насоките за кандидатстване

Приложения

« Назад