За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Българско законодателство

Актуализация на Указание на МФ за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г., издадено с № 91-00-502/27.08.2007 г.

УКАЗАНИЕ на МФ относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на доставка на държавата или съответната община, свързани с предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съораженията на В и К оператори чрез договори, сключени по реда на Закона за водите и Закона за концесиите срещу насрещна престация - услуги, свързани с изграждането на нови В и К системи и съоражения или реконструкция на съществуващи такива

ПМС № 69 от 11.03.2013 г.За условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

ПМС № 29 от 07.02.2013 г.За условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване

ПМС № 315 от 12.12.2012 г.За изменение и допълнение на постановление № 6 на министерския съвет от 2007 г. За създаване на единен информационен портал за обща информация за управлението на структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз в република българия (обн., дв, бр. 10 от 2007 г.; изм. И доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г. И бр. 54 от 2011 г.)

ПМС № 134 от 29.06.2012 г.За определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД

ПМС № 70 от 03.04.2012 г. За изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (обн., дв, бр. 24 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г., бр. 68 и 93 от 2009 г. и бр. 93 от 2010 г.)

ПМС № 51 от 02.03.2012 г. За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 48 и 78 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 33 и 80 от 2008 г., бр. 3 и 98 от 2009 г., бр. 74 от 2010 г. И бр. 30 от 2011 г.)

ПМС № 38 от 23.02.2012 г. За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

ПМС № 30 от 14.02.2012 г. За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, приет с Постановление № 95 на Министерски съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 41 от 2010 г.)

ПМС № 28 от 10.02.2012 г. За изменение и допълнение на Постановление № 258 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт”, съфинансирана от Кохезионния фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2010 г. и бр. 37 и 92 от 2011 г.)

ПМС № 110 от 3.06.2010 г. консолидирана версия За създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

ПМС № 5 от 18.01.2012 г. За разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г.

ПМС № 3 от 13.01.2012 г. За изменение и допълнение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., дв, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 и 90 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)

ПМС № 62 от 21.03.2007 г. консолидирана версия За приемане на национални правила за допустимост на разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г. (Обн., ДВ, бр. 27 от 30.03.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. и доп., бр. 21 от 15.03.2011 г., в сила от 15.03.2011 г., доп., бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 13.12.2011 г.)

ПМС № 322 от 19.12.2008 г. консолидирана версия За определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (Обн., ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г., в сила от 6.01.2009 г., изм., бр. 11 от 10.02.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 79 от 6.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., доп., бр. 95 от 3.12.2010 г., изм., бр. 93 от 25.11.2011 г.)

МС № 258 от 24.10.2007 г. консолидирана версия За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Транспорт", съфинансирана от Кохезионния фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (Обн., ДВ, бр. 89 от 6.11.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 8 от 29.01.2010 г., доп., бр. 37 от 13.05.2011 г., бр. 92 от 22.11.2011 г.)

ПМС № 59 от 11.03.2011 г. консолидирана версия За условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване (Обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2011 г., изм. и доп., бр. 91 от 18.11.2011 г.)

ПМС № 231 от 20.09.2007 г. консолидирана версия За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (Обн., ДВ, бр. 78 от 28.09.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. и доп., бр. 83 от 25.10.2011 г., в сила от 25.10.2011 г.)

ПМС № 134 от 5.07.2010 г. консолидирана версияЗа приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2010 г., в сила от 13.07.2010 г., доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

МЕТОДОЛОГИЯ за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство - Приета с ПМС № 134 от 5.07.2010 г.

ПМС № 84 от 06.04.2009 г. консолидирана версия за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища (Обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г., изм. и доп., бр. 51 от 7.07.2009 г., изм., бр. 79 от 6.10.2009 г., изм. и доп., бр. 87 от 3.11.2009 г., изм., бр. 3 от 12.01.2010 г., доп., бр. 12 от 12.02.2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 60 от 5.08.2011 г.)

ПМС № 45 от 22.03.2010 г. консолидирана версия За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Европейския фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г. (Обн., ДВ, бр. 25 от 30.03.2010 г., в сила от 30.03.2010 г., изм. и доп., бр. 60 от 5.08.2011 г., в сила от 5.08.2011 г.)

ПМС № 70 на МС от 14.04.2010 г. консолидирана версия За координация при управлението на средствата от Европейския съюз (Обн., ДВ, бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., доп., бр. 64 от 17.08.2010 г., в сила от 17.08.2010 г., изм., бр. 90 от 16.11.2010 г., в сила от 16.11.2010 г., бр. 95 от 3.12.2010 г., бр. 25 от 25.03.2011 г., изм. и доп., бр. 54 от 15.07.2011 г.)

ПМС № 121 от 31.05.2007 г. консолидирана версия За определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) (Обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., в сила от 8.06.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г., бр. 61 от 8.07.2008 г., бр. 81 от 16.09.2008 г., изм., бр. 95 от 4.11.2008 г., доп., бр. 7 от 27.01.2009 г., изм. и доп., бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., бр. 44 от 11.06.2010 г., изм., бр. 90 от 16.11.2010 г., в сила от 16.11.2010 г., бр. 95 от 3.12.2010 г., изм. и доп., бр. 34 от 29.04.2011 г., изм., бр. 54 от 15.07.2011 г.)

ПМС № 160 от 10.06.2011 г. За финансиране на плащания по договори по проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета от 16 май 1994 г. относно създаването на Кохезионен фонд и управлявани от Министерството на околната среда и водите

ПМС №155 от 06.06.2011 г. За определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” - ЕАД

ПМС № 251 от 21.10.2009 г. консолидирана версия За определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013" (Обн., ДВ, бр. 85 от 27.10.2009 г., в сила от 27.10.2009 г., изм. и доп., бр. 54 от 16.07.2010 г., бр. 78 от 5.10.2010 г., бр. 37 от 13.05.2011 г.)

ПМС № 87 от 07.04.2011 г. За отменяне на Постановление № 89 на Министерския съвет от 2009 г. за заемообразно осигуряване на средства за плащания по договори по Програма ФАР, управлявани от изпълнителните агенции по Програма ФАР към Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройст¬вото (Дв, бр. 32 от 2009 г.)

ПМС № 84 от 04.04.2011 г. За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 48 и 78 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 33 и 80 от 2008 г., бр. 3 и 98 от 2009 г. и бр. 74 от 2010 г.)

ПМС № 215 от 5.09.2007 г. консолидирана версия За определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (Обн., ДВ, бр. 75 от 18.09.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 108 от 19.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 13.03.2009 г., изм., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., доп., бр. 97 от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 102 от 30.12.2010 г., бр. 21 от 15.03.2011 г., в сила от 15.03.2011 г.)

ПМС № 55 от 12.03.2007 г. консолидирана версия За условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2009 г., в сила от 25.08.2009 г., изм., бр. 93 от 2010 г., бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.)

ПМС № 18 от 4.02.2003 г. консолидирана версия За създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) (Загл. изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г.) (Обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г., изм., бр. 49 от 27.05.2003 г., в сила от 27.05.2003 г., доп., бр. 95 от 26.10.2004 г., в сила от 26.10.2004 г., изм. и доп., бр. 60 от 25.07.2006 г., изм., бр. 93 от 17.11.2006 г., бр. 37 от 8.04.2008 г., изм. и доп., бр. 47 от 20.05.2008 г., в сила от 20.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г., изм., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г., изм. и доп., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 26.05.2009 г., изм., бр. 71 от 4.09.2009 г., бр. 97 от 8.12.2009 г., в сила от 8.12.2009 г., бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г., изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., бр. 90 от 16.11.2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм., бр. 7 от 21.01.2011 г., доп., бр. 54 от 15.07.2011 г.)

ПMС № 180 от 27.07.2007 г. консолидирана версия За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (Обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 79 от 8.10.2010 г., в сила от 8.10.2010 г.)

ПМС № 205 от 14.09.2010 г. За определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД

ПМС № 245 от 9.10.2007 г. консолидирана версия За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (Обн., ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 53 от 10.06.2008 г., бр. 74 от 21.09.2010 г., бр. 77 от 4.10.2011 г.)

ПМС № 203 от 13.09.2010 г. За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

ПМС № 179 от 10.08.2010 г. За определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

ПМС № 182 от 21.07.2006 г. консолидирана версия За създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (Обн., ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г., изм. и доп., бр. 90 от 7.11.2006 г., в сила от 7.11.2006 г., доп., бр. 78 от 28.09.2007 г., в сила от 28.09.2007 г., бр. 29 от 18.03.2008 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2008 г., изм., бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., изм. и доп., бр. 103 от 2.12.2008 г., бр. 22 от 24.03.2009 г., в сила от 24.03.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., доп., бр. 44 от 11.06.2010 г., изм., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 1.07.2010 г., бр. 25 от 25.03.2011 г., бр. 54 от 15.07.2011 г.)

ПMС № 6 от 19.01.2007 г. консолидирана версия За създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (Обн., ДВ, бр. 10 от 30.01.2007 г., в сила от 30.01.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., бр. 54 от 15.07.2011 г.)

ПМС № 209 от 20.08.2009 г. За осигуряване на финансиране по оперативна програма „Околна среда” за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци

ПМС № 84 от 25.04.2012 г. за изменение и допълнение на ПМС № 209 от 2009 г. за осигуряване на финансиране по оперативна програма „Околна среда” за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци

ПМС № 249 от 17.10.2007 г. консолидирана версия За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

ПМС № 236 от 27.09.2007 г. консолидирана версия За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

ПМС № 199 от 29.08.2007 г. консолидирана версия За приемане на Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество

ПМС № 194 от 13.08.2007 г. консолидирана версия За управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

ПМС № 84 от 17.04.2007 г. консолидирана версия За определяне на реда за управление и наблюдение на Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение

РЕШЕНИЕ № 965 от 16.12.2005 г. за определяне на централното координационно звено, управляващите органи на оперативните програми и междинните звена за управление на средствата от Структурните фондове на Европейския съюз в Република България.

ПМС № 330 от 05.12.2011 г. за допълнение на ПМС № 62 от 21.03.2007 г.

ПМС № 119 от 30.05.2008 г. за определяне на условия, ред и механизъм за прихващане на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства от страна на бюджетните и държавните предприятия, получавани от предприсъединителните инструменти, фондовете на ЕС, както и такива, представляващи национално съфинансиране или авансово финансиране.

ПМС № 121 от 31.05.2007 г. консолидирана версияЗа определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) (Обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., в сила от 8.06.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г., бр. 61 от 8.07.2008 г., бр. 81 от 16.09.2008 г., изм., бр. 95 от 4.11.2008 г., доп., бр. 7 от 27.01.2009 г., изм. и доп., бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., бр. 44 от 11.06.2010 г., изм., бр. 90 от 16.11.2010 г., в сила от 16.11.2010 г., бр. 95 от 3.12.2010 г., изм. и доп., бр. 34 от 29.04.2011 г., изм., бр. 54 от 15.07.2011 г.)

ДДС № 7 от 04.04.2008 г. за реда и начина за предоставяне на общини на средства на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд, на средствата на Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие" и тяхното отчитане.

УКАЗАНИЯ на МФ относно третиране на данъка върху добавената стойност като допустим разход при изпълнението на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

УКАЗАНИЯ на дирекция "Национален фонд" към Министерство на финансите.