За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Наръчници, указания, ръководства

Насоки за прилагане на разпоредбата на чл.84, ал 3 от ЗДБРБ за 2017 г., утвърдени на 14.08.2017 г. Същите отменят Насоки за прилагане на разпоредбата на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г. на министъра на финансите с писмо №91-00-96/15.02.2017 г.
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПОС

1. сектор "Води"

2. сектор "Отпадъци"

3. сектор "Биоразнообразие"

 • Концепция за управление на приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на билогичното разнообразие"
 • Примерен формуляр за биоразнообразие

Моля НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ този образец. Оригиналният документ можете да намерите като приложение към съответната обява в секциите Актуални обяви и Обяви с изтекъл срок за кандидатстване.

4. проекти, генериращи приходи

5. Вътрешни правила за провеждане на процедури за директно предоставяне на БФП по приоритетни оси 1, 2 и 3 на ОПОС.

 • Заповед за изменение на вътрешните правила за провеждане на процедури за директно предоставяне на БФП

6. Вътрешни правила за работа на оценителните комисии по процедурите за подбор на проекти по ОПОС

 • Заповед за изменение и допълнение на Вътрешните правила за работа на оценителните комисии по процедурите за подбор на проекти по ОПОС

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПОС

1. обществени поръчки

 • Типови образци по ПМС № 55/12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

2. докладване на изпълнението на проекти

3. верификация на разходи по проекти

 • Указания за промяна на бюджетите на проекти по процедури BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и BG161PO005/11/3/3.2/06/27, финансирани по приоритетна ос 3 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." и приложения
 • Указания за допустимост на разходите за закупуване на сгради по BG161PO005/11/3/3.2/05/26 и BG161PO005/11/3/3.2/06/27
 • Указания за подредба на искания за средства, предоставяни от бенефициентите и приложения
 • Указания за бенефициенти във връзка с процеса на верификация и контрол на разходите по договорите за безвъзмедна финансова помощ
 • Указания за промяна на бюджетите на проекти, финансирани по приоритетна ос 3 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
 • Разяснения на Министъра по управление на средствата от Европейския съюз по Методика към ПМС 330 от 05.12.2011г.

1. Приложение 1 и 2 - Задължителни образци за отчитане на извършената работа по ПМС 330 от 5.12.2011 г.

 • Образец на Заповед за определяне на екипа за управление на проект за служители на административни структури
 • Образец на Договор за доброволен труд (приоритетна ос 3)
 • Образец на Списък на доброволците (приоритетна ос 3)
 • Декларации към Искания за средства
 • Образци на документи необходими за подготовка на Искане за средства по ос 1
 • Образци на документи необходими за подготовка на Искане за средства по ос 2

4. нередности

 • ПМС № 134 от 5.07.2010 г. консолидирана версия за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство.
 • Процедура за администриране и докладване на нередности в рамките на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."
 • Индикатори за нередности и измами - какво не трябва да се допуска при изпълнението на европроекти
 • Процедура за отписване и възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства в рамките на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • Насоки на Европейската комисия - ще бъдат прилагани до приемането на Национална методология за налагане на финансови корекции по оперативните програми съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз. При констатиране на нарушения при провеждането процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори с изпълнител в резултат на такива процедури, по конкретния проект се регистрира нередност, като на основание раздел IV Възлагане на обществени поръчки от Общите условия на договора за безвъзмездна финансова помощ, Договарящият орган има право да откаже да възстанови на Бенефициента извършените разходи за съответната обществена поръчка. Предвид факта, че към настоящия момент извършването на частична верификация не е възможно, плащанията по некоректните договори са спрени. След анексирането на договора за безвъзмездна финансова помощ, Договарящият орган ще разполага с механизъм за налагане на финансови корекции, съгласно Насоки на Европейската комисия за определяне на финансови корекции, които следва да бъдат направени спрямо разходите, съфинансирани от Структурните фондове или Кохезионния фонд при неспазване на правилата за провеждане на обществени поръчки, там където това е възможно съобразно конкретното нарушение.

 • Информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите по оперативните програми през 2015 г.

5. информация и публичност

6. Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС.

7. Насоки за извършване на текущ одит по проекти, финансирани по ОПОС (За проекти одобрени след 01.01.2011 г.).

 • Указания към бенефициентите относно прилагане на Насоките заизвършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства пооперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

8. Указание № УК -1 от 15.01.2014 г. относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на доставка на държавата или съответната община, свързани с предоставяне за стопанисване, поддръжката и експлоатацията на „В и К” системите и съоръженията на В и К оператори чрез договори, сключени по реда на Закона за водите и на Закона за концесиите срещу насрещна престация – услуги, свързани с изграждане на нови „В и К” системи и съоръжения или реконструкция на съществуващи такива.

9. Указания за прилагане на чл. 84 ал. 3 от ЗДБРБ за 2017 г., за намаляване на размера на задълженията на общини-бенефициенти за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет  за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. с 80 на сто чрез сключване на Тристранно споразумение