За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Становища

 

1. ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ относно обществените поръчки на бенефициентите по ОПОС.

2. СТАНОВИЩЕ относно третирането на ДДС като допустим разход по процедурите за подбор на проекти - техническа помощ "води" и "отпадъци" и инфраструктура "води".

3. ПОЯСНЕНИЯ относно използването на КСС, непредвидени разходи и заменителни таблици по договори за строителство, финансирани по ОПОС, и сключени след провеждане на ЗОП.

4. СТАНОВИЩЕ на Междинното звено на ОПОС относно възраженията при установени финансови нередности.

5. УКАЗАНИЯ и ДЕКЛАРАЦИЯ относно отчитането на разходи по приоритетна ос 3 на ОПОС.

6. СТАНОВИЩЕ на УО на ОПОС относно окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по проекти, генериращи приходи.

7. УКАЗАНИЯ относно третиране на лихвите, натрупани по получени средства от ОПОС.

8. СТАНОВИЩЕ на УО относно представяне на искане за средства за окончателно плащане по проекти.

9. СТАНОВИЩЕ на УО относно начина на процедиране, с оглед настъпилите промени в Закона за управление на отпадъците по отношение на срока, до който заварените регионални сдружения подлежат на прекратяване.