За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Разлог

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 8 200 667,00 лв


Регистрационен номер: DIR-51011119-5-17

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Разлог

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Разлог

Област: Благоевград


Цел

Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в гр.Разлог и привеждането й в съответствие със законодателството на ЕС за устойчива околната среда, реализирането на която ще допринесе за повишаване качеството на живот на населението, привличане на нови инвестиции, създаване на условия за растеж на икономиката и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентноспособност на Община Разлог.


Дейности

Проектът предвижда изпълнение в два етапа:

Първи етап - подготвителен - за придобиване на проектна готовност и

Втори етап - изграждане - изпълнение на строително-монтажни работи и въвеждане на обектите в експлоатация.

Основни дейности по проекта:

 • Организация и управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол;
 • Изпълнение на одит на проекта;
 • Изпълнение на мерки за информация и публичност, съгласно Насоките по ОПОС;
 • Изпълнение на договор/и подготовка на инвестиционен проект;
 • Разработване на прединвестиционно проучване;
 • Изготвяне на Идейни проекти с вариантни решения и технико- икономическа обосновка;
 • Изготвяне на работни проекти;
 • Изготвяне на финансови анализи;
 • Изпълнение на договор/и за строителство;
 • Изпълнение на Строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Изпълнение на авторски надзор;
 • Изготвяне на окончателен технически и финансов доклад за изпълнение на втори етап на проекта и на Договора за безвъзмездна финансова помощ.


-

« обратно