За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Чирпан

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 42 150 936,00 лв


Регистрационен номер: DIR-51011119-3-15

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Чирпан

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Чирпан

Област: Стара Загора


Цел

Постигнато съответствие с Директива 91/271 относно пречистване на отпадъчни води; подобряване състоянието на ВиК мрежата на гр. Чирпан, с оглед гарантиране на адекватно и ефективно отвеждане и пречистване на градските отпадни води.


Дейности

Дейности, включени в първия етап на проекта:

 • Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите в проекта, които е предвидено да се изпълняват от лица, различни от бенефициента;
 • Подготовка на инвестиционния проект за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа - гр. Чирпан;
 • Разработване на прединвестиционно проучване, вкл. разработване на хидроложки и геоложки проучвания, за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа на гр. Чирпан:
  • Разработване на план за управление на утайките;
  • Разработване на идеен проект за ПСОВ и съпътстваща инфраструктура;
  • Изготвяне на ПУП на площадката за ПСОВ;
  • Изготвяне на Парцеларни планове за съпътстващата линейна инфраструктура до ПСОВ;
  • Изготвяне на идейни и работни проекти за реконструкция и разширение на ВиК мрежа;
  • Изготвяне на финансов анализ с анализ на риска;
  • Изготвяне на документации за обществени поръчки за Инженеринг за ПСОВ и съпътстваща инфраструктура, строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа, строителен надзор при инженеринг на ПСОВ и съпътстваща инфраструктура и строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;
  • Изготвяне на доклад за изпълнение на първи етап от проекта.
 • Дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения/ разрешителни по ЗООС и Закона за биологичното разнообразие;
 • Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ;

Дейности, включени във втория етап на проекта:

 • Изпълнение на договори за строителство, в т.ч.:
  • Инженеринг на ПСОВ - гр. Чирпан и съпътстваща инфраструктура - работно проектиране, строителство и доставка на оборудване;
  • Строителство (реконструкция и разширение) на вътрешна ВиК мрежа в гр. Чирпан;
 • Изпълнение на договори за надзор, в т.ч.:
  • Независим строителен надзор по договор за инженеринг на ПСОВ - гр. Чирпан и съпътстваща инфраструктура;
  • Независим строителен надзор по договор за реконструкция и разширение на вътрешна ВиК мрежа - гр. Чирпан;
 • Авторски надзор при строителството на ВиК мрежа.

Дейности, включени в двата етапа на проекта:

 • Дейности по организация и управление на проекта;
 • Одит на проекта;
 • Изпълнение на мерки за информация и публичност.


-

« обратно