За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 20 069 602,00 лв


Регистрационен номер: 58111-22-213

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Лозница

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Лозница

Област: Разград


Цел

Проектното предложение е за изграждане на нови клонове към съществуващата канализационна мрежа, за реконструкция на компрометирани съществуващи канализационни клонове, реконструкция на водопроводите, по улиците, на които ще се изграждат нови канализационни клонове и реконструкция на ПСОВ в гр. Лозница


Дейности

 • Провеждане на тръжни процедури;
 • Избор на изпълнител за СМР за изграждане на нови клонове към съществуваща канализа-ционна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация;
 • Избор на изпълнител за реконструкция на ПСОВ и покупка на оборудване;
 • Избор на изпълнител за реконструкция на ПСОВ и покупка на оборудване;
 • Избор на двама изпълнители за строителен надзор;Избор на двама изпълнители за авторски надзор;
 • Избор на одитор на проекта;
 • Избор на доставчик на материали за публичност и информация;
 • Информиране, публичност и прозрачност;
 • Строително - монтажни работи;
 • Инженеринг за работен проект на канализация, водопроводна мрежа и ПСОВ;
 • Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и предаване и въвеждане в експлоатация на всички обекти;
 • Реконструкция на ПСОВ, покупка на оборудване и въвеждане в експлоатация на обекта;
 • Мониторинг на проекта;
 • Отчитане и вътрешен мониторинг;
 • Одит;
 • Надзор.


Изграждане на канализация /колектори и мрежа/: 14,5 км.

Реконструкция/модернизация на ПСОВ /проектен капацитет/: 4 154 екв. ж.

Рехабилитация на водоснабдителна мрежа: 17,5 км

Обслужвано население от проекта: 2 769 ж.

ПСОВ е пуснат в експлоатация на 5 септември 2013 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на община Лозница, можете да намерите - ТУК

« обратно