За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 123 523 616,00 лв


Регистрационен номер: 58111-65-256

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Враца

Година на приключване на проекта: 2016

Община: Враца

Област: Враца


Цел

Намаляване на загубите на питейна вода от 88% до 23%. Осигуряване на питейна вода, отговаряща на стандартите, заложени в Директивата за питейните води (98/83/ЕЕС). Постигане на съответствие с европейското законодателство по отношение на Директивата за пречистване на градски отпадъчни води (91/271/ЕЕС). Намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК мрежата.


Дейности

 • Проучвания и проектиране;
 • Техническа помощ;
 • Публичност;
 • Надзор по време на строителството.
 • Реконструкция и рехабилитация на 77 749 м водоснабдителна мрежа;
 • Реконструкция и рехабилитация на 8 057 м главни колектори;
 • Реконструкция и рехабилитация на 13 112 м второстепенна канализационна мрежа;
 • Удължаване на колекторна мрежа с 25 524 м за кварталите "Бистрец" и "Кулата" и улици в гр. Враца;
 • Обновяване на 8 057 м от съществуващата колекторна мрежа на гр. Враца;
 • Проучване, проектиране и реконструкция на водопровода от яз. "Стреченска бара" до гр. Враца с дължина 33 312 м;
 • Пълно обновяване на ПСОВ с ново механично и електр оборудване, строителство на сгради;


Физическо изпълнение:

Основни компоненти

 

Планирана стойност (км.)

Реконструкция на ПСОВ

1бр.

Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – етап 1

Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа

43 км.

Рехабилитация на колекторната мрежа

25,5 км.

Реконструкция на два главни канализационни колектора

5,1 км.

Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – етап 2

Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа

34 км.

Реконструкция на три главни канализационни колектора

3 км.

Реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа

13 км.

Проучване, проектиране и реконструкция на. водопровод

33,3 км

 

Първа копка: 10 декември 2012 г.

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=27982

http://www.vratza.bg/?category=37

« обратно