За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 117 447 251,19 лв


Регистрационен номер: 58111-77-268

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Габрово

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Габрово

Област: Габрово


Цел

Проектът ще доведе до намаляване на техническите водни загуби в разпределителната мрежа от 73% до 39%, подобряване на качеството на ВиК услугите в града, премахване на здравните рискове за населението, свързани с риска от замърсяване на р. Янтра, воден приемник на станцията за отпадни води, до преустановяване на директните изливания на непречистена отпадна вода извън канализационната мрежа, чрез отвеждането й в градската ПСОВ и подобряване на екосистемите, както и до намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК системата


Дейности

 • Проучвания и проектиране;
 • Реконструкция на пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ - въвеждане на първичен утаител; подмяна на механични и електрически съоръжения; реконструкция на филтърни клетки, резервоари, обеззаразяващо стъпало, съоръжения за пречистване на промивни води, въвеждане на диспечеризация на процесите;
 • Ремонт на 4 помпени станции и изграждане на 1 нова;
 • Рехабилитация на 75.8 км. от водопроводната мрежа;
 • Разширяване на канализационната мрежа - изграждане на 18.5 км гравитачни канали;
 • Рехабилитация на 21.6 км съществуващи канали и подмяната им с нови, с подходящо оразмеряване, с цел намаляване на инфилтрацията и подобряване надеждността на мрежата;
 • Реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, с капацитет 99 780 еквивалент жители (екв.ж.) - реконструкция на механично стъпало (решетки, пясъкозадържател), първичен утаител, аератор, вторичен утаител, басейн за дъждовна вода, третиране на утайки.
 • Публичност;
 • Надзор по време на строителството


Физическо изпълнение:

Основни компоненти

Планирана стойност

Изграждане на помпена станция

1бр.

Ремонт на  помпени станции

4бр.

Рехабилитация на водоснабдителна система

76,5 км.

Разширяване на канализационна мрежа

18,5 км.

Рехабилитация на канализационна мрежа

21,6 км.

Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води и експлоатационно оборудване.

1бр.

Реконструкция на пречиствателна станция за питейни води

1бр.


Първа копка:
13 юли 2012 г.

За етап 1

Завършен е подобект 6: Връзки между главните водопроводни клонове от левия и десния бряг на р.Янтра по „Баев“ и „Горнокрайски“ мост:

 • Връзките по мостовете на двата бряга са изпълнени, довършват се шахтите, свързващи тези връзки със съществуващата водопроводна мрежа.
 • Положени  приблизително 957 м. водопроводна мрежа и приблизително 220 м. дъждовен канал.
 • Работи се подобекти 1,8 и 9, които за в процес на изпълнение.

За етап 2

 • Работи се по подобекти 1 и 5, които са в процес на изпълнение.

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=31284

http://www.gabrovo.bg/bg/article/953

« обратно